SPLOŠNI POGOJI MOBILNE APLIKACIJE

1.UVODNA DOLOČBA

S splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije FLOWER CARE (v nadaljevanju: splošni pogoji), PRO-MAK d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, SI17339715, določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije FLOWER CARE.

Splošni pogoji veljajo za uporabo mobilne aplikacije FLOWER v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe. mobilne aplikacije FLOWER CARE.

2. DEFINICIJE

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • -uporabniki aplikacije FLOWER CARE so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, ki uporabljajo aplikacijo FLOWER CARE,
  • -pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij,
  • mobilna aplikacija FLOWER CARE omogoča uporabnikom, da skrbijo za svoje rastline
  • registracija pomeni prvi vpis osebnih podatkov (ime + priimek + elektronski naslov), kjer uporabnik vpiše zahtevane osebne podatke in s tem poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov. Registracija je pogoj zgolj za opravljanje nakupov preko mobilne aplikacije FLOWER CARE, ostala funkcionalnost aplikacije FLOWER CARE je brezplačna,
  • prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani ter, da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika,
  • spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

3.PRENOS APLIKACIJE FLOWER CARE

Uporabnik lahko aplikacijo FLOWER CARE, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

  • Google Android: Google Play.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.

4.TEHNIČNE ZAHTEVE

Za prenos in uporabo aplikacije FLOWER CARE se priporoča uporabo 4G ali 3G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije FLOWER CARE mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija FLOWER CARE deluje na operacijskih sistemih: Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

5.PRIJAVA IN REGISTRACIJA

Z vpisom podatkov v aplikacijo FLOWER CARE uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Z uspešnim postopkom namestitve uporabnik pridobi možnost uporabe aplikacije ter z vpisom osebnih podatkov (ime in priimek, e-mail naslov) tudi nakupa izdelkov in storitev.

Osebni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati postopka in posledično ne bo mogel uporabljati nekaterih delov aplikacije FLOWER CARE.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije FLOWER CARE. V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije tako, da javi na elektronski naslov info@promak.si , tako da PRO-MAK d.o.o.. lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

PRO-MAK d.o.o.. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije FLOWER CARE oziroma spletne strani www.okrasnilonci.si, ampak si bo za nemoteno delovanje aplikacije FLOWER CARE zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji FLOWER CARE uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PRO-MAK d.o.o. pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

PRO-MAK d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije FLOWER CARE, oz. spletne strani www.okrasnilonci.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

PRO-MAK d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. PRO-MAK d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PRO-MAK d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PRO-MAK d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PRO-MAK d.o.o..

PRO-MAK d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v aplikacijo FLOWER CARE oziroma spletno stran www.okrasnilonci.si.

Prav tako si PRO-MAK d.o.o. pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na mobilni aplikaciji FLOWER CARE oz. spletni strani www.okrasnilonci.si. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

7. NADGRADNJE IN NOVE VERZIJE APLIKACIJE FLOWER CARE

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije FLOWER CARE, si PRO-MAK d.o.o. pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije FLOWER CARE obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu oziroma tabličnem računalniku prišlo tudi samodejno.

8. OSEBNI PODATKI

PRO-MAK d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracije na aplikaciji FLOWER CARE oziroma spletne strani www.okrasnilonci.si, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.

Varovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.okrasnilonci.si in na aplikaciji FLOWER CARE.

9. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik mobilne aplikacije FLOWER CARE se obvezuje, da slednje ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije FLOWER CARE ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil aplikaciji FLOWER CARE ali družbi PRO-MAK d.o.o..

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo FLOWER CARE družbi PRO-MAK d.o.o. uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

PRO-MAK d.o.o. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije …).

10. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na mobilni aplikaciji FLOWER CARE oziroma spletni strani www.okrasnilonci.si so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom mobilne aplikacije FLOWER CARE uporabnik pridobi neprenosljivo in ne-izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku.

Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PRO-MAK d.o.o. tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PRO-MAK d.o.o.. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije FLOWER CARE, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije FLOWER CARE v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije FLOWER CARE.

11. PIŠKOTKI

PRO-MAK d.o.o. kot upravljavec spletne strani www.okrasnilonci.si in aplikacije FLOWER CARE uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke. Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov je dostopno na spletni strani www.okrasnilonci.si.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.okrasnilonci.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PRO-MAK d.o.o., veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo PRO-MAK d.o.o. obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. PRO-MAK d.o.o. lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PRO-MAK d.o.o. kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PRO-MAK d.o.o. iz tega člena. V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati mobilno aplikacijo FLOWER CARE in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika.

Morebitne spore bosta PRO-MAK d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati 6.02.2020.